Tietosuojaseloste

17.3.2015

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä

Avecra Oy
Radiokatu 3,
00240 Helsinki
puh. 030714

2. Rekisteriasioita hoitava taho
VR-konsernin tietosuojavastaava: tietosuojavastaava@vr.fi

3. Rekisterin nimi
Avecran asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on asiakkaan ja Avecran välinen asiakassuhde (asiallinen yhteys). Henkilötietojen käsittely voi perustua myös asiakkaan suostumukseen, laista johtuviin tehtäviin tai asiakkaan Avecralle antamaan toimeksiantoon.

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • Avecran palveluiden tuottaminen, kehittäminen ja seuranta sekä asiakaspalvelun toteuttaminen.
 • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen.
 • Asiakassuhdeviestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen sekä kontaktihistorian hallinta.
 • Asiakaspalautteen käsittely ja siihen vastaaminen.
 • Asiakaskannan ja palveluiden käyttötietojen analysointi ja luokittelu palveluiden kehittämiksi. 
 • Asiakkaan ja Avecran oikeuksien ja velvollisuuksien sekä turvallisuuden ja vastuullisuuden toteuttaminen. Lakiin perustuvien ja viranomaismääräysten mukaisten velvoitteiden hoitaminen.
 • Internetpalveluiden hoitaminen, sivustojen kehittäminen ja tilastointi.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan perustiedot:

 • Nimi
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite

Palveluiden tuottamiseen liittyvät henkilötiedot:

 • Palvelu-, myynti- ja maksutapahtumatiedot.
 • Asiakkaan antamat palvelua ja asiointia helpottavat tiedot.
 • Asiakkuuden ja palveluiden käytön analysointi ja ryhmittelytiedot.
 • Suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot (kts. kohta 12).
 • Suoramarkkinoinnin- ja asiakasviestinnän toteutukseen liittyvät tiedot.
 • Tiedon käsittelyyn liittyvät tiedot, kuten lokitiedot.
 • Haettaviin hyvityksiin ja korvauksiin liittyvät tiedot, kuten peruste, määrä ja pankkiyhteystiedot.
 • Asiakaspalautteeseen ja siihen vastaamiseen liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään ensisijaisesti asiakkaalta itseltään palveluiden oston ja palveluiden käytön yhteydessä, asiakaspalvelutapahtumien yhteydessä sekä muutoin suoraan asiakkaalta. Avecraa koskevaa asiakaspalautetta saadaan myös VR:n palautekanavien kautta. Asiakkaaseen liittyviä tietoja syntyy Avecran tietojärjestelmiin myös palveluiden käytön yhteydessä.

7. Säännönmukaiset tietojen siirrot ja luovutukset sekä tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Asiakastietoja ei siirretä tai luovuteta Avecran tai Avecran palveluiden tuotantoon osallistuvien osapuolien ulkopuolelle ilman lakisääteistä perustetta.

Asiakaspalaute-, korvaushakemus- ja reklamaatiotietoja käsitellään tarvittaessa yhteistyössä muiden palvelun tuotantoon osallistuvien osapuolten, kuten VR:n, kanssa ja kyseistä tietoa voidaan tarvittaessa luovuttaa palvelun tuotantoon osallistuneiden kesken.

Asiakastietoja ei toimiteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Evästeiden käyttö
Eväste (cookie) on lyhyt tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin lähettää käyttäjän selaimelle ja joka tallentuu koneen kiintolevylle. Avecra käyttää verkkopalvelussaan evästeitä palveluiden toteuttamiseksi ja helpottamaan palvelun käyttöä. Evästeillä varmistetaan myös palvelun turvallisuutta, tehokkuutta ja käyttäjäystävällisyyttä sekä voidaan selvittää mitkä tietosisällöt kiinnostavat käyttäjiä ja miten verkkopalvelua käytetään. Näiden tietojen perusteella verkkopalvelua pyritään kehittämään entistä paremmin käyttäjien tarpeita vastaavaksi.

Verkkopalvelun käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön selaimensa asetuksista. Ellei evästetoiminto ole käytössä, on mahdollista, että et voi käyttää kaikkia sivuston palveluita.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Avecran ja VR:n henkilötietojen käsittelyn tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein Avecran ja VR:n tietoturvaperiaatteiden mukaisesti. Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Henkilötietoja käsittelevät vain Avecran henkilötietojen käsittelyyn erikseen oikeuttamat henkilöt.

10. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Asiakkailla on henkilötietolain 26-28 § mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja Avecran asiakasrekisteriin on tallennettu. Asiakkaan tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot: Nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Tarkistuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Tarkastuspyyntö
Avecra Oy / Tietosuojavaltuutettu
Radiokatu 3,
00240 Helsinki

Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle postitse. Tarkistuspyynnöstä peritään kohtuullinen korvaus mikäli edellisestä tarkastuksesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

11. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
Asiakas voi päivittää omia perustietojaan henkilötietolain 29 § mukaisesti osoitteeseen:

Avecra Oy
Radiokatu 3
00240 Helsinki

Asiakkaan tulee esittää tiedon korjaamiseksi tarpeelliset seikat ja asiakkaan yksilöintiin tarvittavat: Nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

12. Suostumukset ja kiellot
Asiakas voi antaa Avecralle sähköisen viestinnän tietosuojalain 26 § mukaisia suoramarkkinointisuostumuksia tai kieltää Avecralta henkilötietolain 30 § mukaisesti käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä myyntipalveluun 030722923 tai kirjallisesti osoitteeseen:

Avecra Oy
Myyntipalvelu
Veturitie 20,
00240 Helsinki.

Asiakas voi antaa suostumukset suoramarkkinointiin kanavakohtaisesti (viestit matkapuhelimeen, sähköposti). Asiakkaalla on mahdollisuus kieltää suoramarkkinointi eri kanavissa (puhelin, posti), markkinatutkimuskyselyt.

Jos asiakas ei anna lainkaan suostumuksia ja määrää kaikki mahdolliset kiellot, lähetetään asiakkaalle vain palveluiden toteuttamiseen ja asiakkuuden hoitoon tarpeellista asiakassuhdeviestintää.
 

Kameravalvonnan tietosuojaseloste

Päivitetty 19.10.2021

1. Rekisterinpitäjä
Avecra Oy
Asema-aukio 1,
00100 Helsinki
puh. 030714

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Petri Martola
Avecra Oy
Asema-aukio 1,
00100 Helsinki
puh. 050 3883276

3. Rekisterin nimi
Avecra Oy:n kameravalvonta -rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään järjestyksenpidon ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä rikos-, vahinko- tai onnettomuustilanteiden selvittämiseksi Avecran kiinteistöissä ja ulkoalueilla (Helsingin päärautatieaseman keskusvarastolla ja Stop@station kioskilla sekä Ilmalan varikon varastolla).

5. Rekisterin tietosisältö
Kameravalvontajärjestelmän tallentamat aika- ja paikkasidonnaiset kuvatallenteet.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Kameravalvontajärjestelmä, joka muodostuu tallentavista valvontakameroista Avecran kiinteistöissä ja ulkoalueilla Helsingin päärautatieaseman keskusvarastolla ja Stop@station kioskilla sekä Ilmalan varikon varastolla.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Niitä luovutetaan tarvittaessa kohdassa 4 mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Avecran henkilötietojen käsittelyn tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein Avecran ja VR:n tietoturvaperiaatteiden mukaisesti. Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Henkilötietoja käsittelevät vain Avecran henkilötietojen käsittelyyn erikseen oikeuttamat henkilöt.

10. Tarkastusoikeus
Henkilöllä on henkilötietolain 26-28 § mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Avecra Oy:n kameravalvonta -rekisteriin on tallennettu. Henkilöllä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat, tallenteiden sisältämät tiedot Henkilötietolaissa tarkemmin määritellyin oikeuksin ja rajoituksin. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Tarkastuspyyntö, Avecra Oy / Piia Tyynilä, Asema-aukio 1, 00100 Helsinki.

Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle postitse. Tarkastuspyynnöstä peritään kohtuullinen korvaus, mikäli edellisestä tarkastuksesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

Evästeet